title
item01
item02
item03
item04
item05
item06
item07
item08
item09
item10
item11
item12

DIRECTION:NAKA AKIRA

PHOTOGRAPHER:MASAHIRO TAKETOMI

HAIR:TSUTOMU NAMAIZAWA(B.I.G.S )

MAKE:DAKUZAKU (TRON)

MODEL : HANNA FROLOVA(ZUCCA) ,
KORNELIA J(BRAVO)